1. Lagoa do fogo / View with grass detail

2. Lagoa do fogo / almost-top view

3. Lagoa do fogo / top hill view